Họ Tên:
CHU THỊ TỲ
Pháp Danh:
LIỄU
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
13 - 7 - 1995
Hưởng Thọ:
80
Đặt Tại Chùa
CHÙA VẠN PHƯỚC
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh