Họ Tên:
NGUYỄN VĂN CẦU
Pháp Danh:
LIỄU NGUYỆN
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
14 - 6 - 1991
Hưởng Thọ:
54
Đặt Tại Chùa
CHÙA VẠN PHƯỚC
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh