Họ Tên:
NGUYỄN THỊ CHỮ
Pháp Danh:
DIỆU TỊNH
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 5 - 2000
Hưởng Thọ:
76
Đặt Tại Chùa
CHÙA TRÚC LÂM
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh