Họ Tên:
PHÍ VĂN NAM
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
15 - 2 - 2006
Hưởng Thọ:
2
Đặt Tại Chùa
CHÙA PHỔ DIỆU
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh