Họ Tên:
LÊ THỊ NHÌ
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
13 - 7 - 2010
Hưởng Thọ:
65
Đặt Tại Chùa
CHÙA PHÁP BỬU
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh