Họ Tên:
TRƯƠNG HUỲNH LONG
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
13 - 7 - 2006
Hưởng Thọ:
19
Đặt Tại Chùa
CHÙA THIỀN TÔN
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Năm sinh: 1988

Năm mất: 13/07/2006

nhằm 19/06 Bính Tuất

Hưởng dương: 19 tuổi

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh