Họ Tên:
NGUYỄN THỊ KIỆU
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 4 - 1966
Hưởng Thọ:
63
Đặt Tại Chùa
CHÙA PHÁP BỬU
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh