Họ Tên:
BÙI THỊ PHÚ
Pháp Danh:
ĐỒNG QUÝ
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
12 - 10 - 1989
Hưởng Thọ:
61
Đặt Tại Chùa
CHÙA TỪ PHONG
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh