Họ Tên:
LÝ HIỆP THÀNH
Pháp Danh:
BỬU PHƯỚC
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
14 - 6 - 0
Hưởng Thọ:
66
Đặt Tại Chùa
TỊNH XÁ NGỌC THÀNH
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh