Họ Tên:
LIÊU THỊ ÁNH NGUYỆT
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
13 - 7 - 2007
Hưởng Thọ:
49
Đặt Tại Chùa
CHÙA XÁ LỢI
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh