Họ Tên:
LƯU KIM XUYẾN
Pháp Danh:
DIỆU NGỌC
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 5 - 0
Hưởng Thọ:
84
Đặt Tại Chùa
TỊNH XÁ NGỌC DUYÊN
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh