Họ Tên:
NGUYỄN VĂN LỘC
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 5 - 1978
Hưởng Thọ:
18
Đặt Tại Chùa
TỊNH XÁ NGỌC DUYÊN
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh