Họ Tên:
PHẠM VĂN LONG
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
12 - 10 - 1973
Hưởng Thọ:
56
Đặt Tại Chùa
TỊNH XÁ NGỌC DUYÊN
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh