Họ Tên:
LÊ THỊ TRẠC
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 5 - 2009
Hưởng Thọ:
84
Đặt Tại Chùa
CHÙA ĐA BẢO
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh