Họ Tên:
HOÀNG TẤT THỊNH
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
15 - 2 - 2014
Hưởng Thọ:
66
Đặt Tại Chùa
Chùa Giác Thông
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh