Họ Tên:
MAI THỊ THUẨN
Pháp Danh:
NGỌC HẠNH
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 5 - 2011
Hưởng Thọ:
75
Đặt Tại Chùa
Tịnh Xá Ngọc Đang
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh