Họ Tên:
VÕ THỊ MINH KHƯƠNG
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
15 - 2 - 1991
Hưởng Thọ:
63
Đặt Tại Chùa
Tịnh Xá Ngọc Đang
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh