Họ Tên:
HỒ HOÀNG LẪM
Pháp Danh:
HUỆ PHƯỚC
Vị Trí đặt:
375
Ngày Mất:
12 - 10 - 2000
Hưởng Thọ:
28
Đặt Tại Chùa
CHÙA XÁ LỢI
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh