Họ Tên:
HUỲNH TẤN THANH
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
322
Ngày Mất:
12 - 10 - 2011
Hưởng Thọ:
51
Đặt Tại Chùa
CHÙA XÁ LỢI
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh