Họ Tên:
PHAN THÚC KIN
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
549
Ngày Mất:
14 - 6 - 2009
Hưởng Thọ:
85
Đặt Tại Chùa
CHÙA XÁ LỢI
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh