Họ Tên:
TRẦN THỊ NANG
Pháp Danh:
QUẢNG THIỆN
Vị Trí đặt:
475
Ngày Mất:
12 - 10 - 2014
Hưởng Thọ:
98
Đặt Tại Chùa
CHÙA XÁ LỢI
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh