Họ Tên:
VÕ KHẮC HIỆP
Pháp Danh:
THIỆN BÌNH
Vị Trí đặt:
584
Ngày Mất:
14 - 6 - 2014
Hưởng Thọ:
78
Đặt Tại Chùa
CHÙA XÁ LỢI
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh