Họ Tên:
LÊ VĂN VÀNG
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
14 - 6 - 0
Hưởng Thọ:
49
Đặt Tại Chùa
CHÙA TỪ THOÀN
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh