Họ Tên:
NGUYỄN THỊ NHÓM
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 4 - 0
Hưởng Thọ:
74
Đặt Tại Chùa
Tĩnh Xá Lộc Uyên
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

 NĂM SINH: 1922

nĂM MẤT 17/4/ ẤT DẬU

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh