Họ Tên:
LÊ THỊ KIM SA
Pháp Danh:
DIỆU LIÊN
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
13 - 7 - 1987
Hưởng Thọ:
43
Đặt Tại Chùa
TỊNH THẤT LIÊN HOA
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh