Họ Tên:
LỮ THỊ ANH
Pháp Danh:
DIỆU BỀN
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
13 - 7 - 1950
Hưởng Thọ:
62
Đặt Tại Chùa
TỊNH THẤT LIÊN HOA
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh