Họ Tên:
LÊ VĂN CHÍN
Pháp Danh:
MINH TIẾN
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 4 - 2010
Hưởng Thọ:
60
Đặt Tại Chùa
CHÙA THIỀN TÔN
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh