Họ Tên:
NGÔ THỊ NÀNH
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 5 - 1970
Hưởng Thọ:
36
Đặt Tại Chùa
CHÙA THIỀN TÔN
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh