Họ Tên:
NGUYỄN DUY BẢO
Pháp Danh:
NHẬT NIỆM
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 5 - 0
Hưởng Thọ:
62
Đặt Tại Chùa
TỊNH THẤT LIÊN HOA
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh