Họ Tên:
NGUYỄN THỊ HUYỀN
Pháp Danh:
DIỆU TÂM
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
15 - 2 - 2011
Hưởng Thọ:
0
Đặt Tại Chùa
TỊNH THẤT LIÊN HOA
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh