Họ Tên:
TRẦN THỊ HIÊN
Pháp Danh:
TỊNH THANH
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 4 - 1980
Hưởng Thọ:
32
Đặt Tại Chùa
TỊNH THẤT LIÊN HOA
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh