Họ Tên:
NGUYỄN THỊ LỆ THỦY
Pháp Danh:
NGUYỆT NGUYÊN
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 4 - 0
Hưởng Thọ:
46
Đặt Tại Chùa
CHÙA PHƯỚC THẠNH
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh