Họ Tên:
ĐẶNG THỊ HỒNG
Pháp Danh:
THIỆN LIÊN
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
13 - 7 - 0
Hưởng Thọ:
57
Đặt Tại Chùa
CHÙA VIÊN GIÁC (HÓC MÔN)
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh