Họ Tên:
VÕ VĂN CHƯƠNG
Pháp Danh:
MINH THIỆN
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 5 - 0
Hưởng Thọ:
52
Đặt Tại Chùa
CHÙA VIÊN GIÁC (HÓC MÔN)
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh