Họ Tên:
NGUYỄN THỊ MINH CẨM
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 5 - 1989
Hưởng Thọ:
51
Đặt Tại Chùa
CHÙA GIÁC QUANG
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh