Họ Tên:
QUANG VĂN THANH
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
15 - 2 - 2011
Hưởng Thọ:
59
Đặt Tại Chùa
CHÙA HUỆ LÂM
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh