Họ Tên:
HOÀNG MINH TRỊ
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 5 - 1991
Hưởng Thọ:
30
Đặt Tại Chùa
CHÙA MINH HÒA
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh