Họ Tên:
NGÔ THỊ SƯƠNG
Pháp Danh:
DIỆU HIẾN
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 5 - 2002
Hưởng Thọ:
68
Đặt Tại Chùa
CHÙA PHÁP VÂN (QUẬN TÂN PHÚ)
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh