Họ Tên:
TẠ VĂN LÃI
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
15 - 2 - 2013
Hưởng Thọ:
74
Đặt Tại Chùa
CHÙA PHỔ DIỆU
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh