Họ Tên:
ĐOÀN HUYỀN NGA
Pháp Danh:
DIỆU NGỌC
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
12 - 10 - 2014
Hưởng Thọ:
40
Đặt Tại Chùa
CHÙA PHƯỚC LONG
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh