Họ Tên:
HÒANG THỊ KHÁNH VI
Pháp Danh:
DIỆU MINH
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
15 - 2 - 2005
Hưởng Thọ:
31
Đặt Tại Chùa
Chùa Bửu Liên
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Năm sinh 1975

Năm mất: 15/2/2005

( Nhằm ngày 07/01 Ất Dậu )

 

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh