Họ Tên:
NGUYỄN THỊ ĐẠO
Pháp Danh:
DIỆU GIẢI
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 4 - 1978
Hưởng Thọ:
36
Đặt Tại Chùa
CHÙA PHƯỚC LONG
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh