Họ Tên:
PHAN THỊ XUÂN
Pháp Danh:
DIỆU KIẾT
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
12 - 10 - 1969
Hưởng Thọ:
83
Đặt Tại Chùa
CHÙA THIỀN TÔN
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh