Họ Tên:
TRẦN LỤC HẢI
Pháp Danh:
HOẰNG MINH
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
15 - 2 - 2015
Hưởng Thọ:
63
Đặt Tại Chùa
CHÙA THIỀN TÔN
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh