Họ Tên:
HUỲNH KIM LIÊN
Pháp Danh:
GIÁC LIÊN
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 5 - 2014
Hưởng Thọ:
78
Đặt Tại Chùa
CHÙA THIÊN TRÌ
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh