Họ Tên:
NGUYỄN VĂN KHANG
Pháp Danh:
MINH AN
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 5 - 1970
Hưởng Thọ:
60
Đặt Tại Chùa
CHÙA TỪ NGHIÊM
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh