Họ Tên:
LÂM BẾN HẢI
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
12 - 10 - 2008
Hưởng Thọ:
53
Đặt Tại Chùa
Chùa Tuyền Lâm
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh