Họ Tên:
PHAN THỊ ĐÀO
Pháp Danh:
TRÍ NGỌC
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
12 - 10 - 2002
Hưởng Thọ:
72
Đặt Tại Chùa
Tĩnh Xá Lộc Uyên
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

 Năm sinh: 1931

Năm mất: 12/10 NHÂM NGỌ 2002

 

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh