Họ Tên:
TRẦN VĂN HÙNG
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
13 - 7 - 2012
Hưởng Thọ:
56
Đặt Tại Chùa
CHÙA THIỀN TÔN
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh