Họ Tên:
HUỲNH THỊ MẦU
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
14 - 6 - 1954
Hưởng Thọ:
46
Đặt Tại Chùa
Chùa Tuyền Lâm
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh